Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Вільшаницька громада» (код ЄДРПОУ: 04370231) був реорганізований і увійшов до складу Ралівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
 
ВІЛЬШАНИЦЬКА ОТГ

припинила діяльність, увійшла до складу Ралівської громади

від 13.11.2020 року №1

У К Р А Ї Н А

В І Л Ь Ш А Н И Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А

Самбірського району Львівської області

ХХХХІ позачергова сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 13 листопада 2020 року  №1 

с.Вільшаник 

                                                         

 Про   затвердження   Положення
 про діяльність аукціонної комісії

 для продажу об’єктів комунальної

 власності  територіальної  громади

 

          Відповідно до статей 26, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. за №432 (із змінами),  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити  Положення про діяльність аукціонної комісії для
  продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади  Вільшаницької сільської ради (додається).

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, житлово-комунального господарства та комунальної власності, охорони навколишнього природного середовища.

 

 

     Сільський  голова                                                         Любов Ковалик

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Додаток

                                                                до рішення ХХХХІ позачергової сесії

                                                                УІІ скликання від 13.11.2020 р. №1

 

 

Положення
про діяльність аукціонної комісії для
продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади

Вільшаницької сільської ради
 

 1. Загальні положення
  1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна”, визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади Вільшаницької сільської ради (далі – комісія), її повноваження, права та порядок роботи.
  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України, рішеннями Вільшаницької сільської ради та цим Положенням.
 2. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження
  1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється для продажу об’єктів комунальної власності територіальних громад Вільшаницької сільської ради протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
  2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками Вільшаникької сільської ради. У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.
  3. Основні принципи діяльності комісії:

- дотримання вимог законодавства;

- колегіальність прийнятих рішень;

- професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

  1. Склад комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням сільського голови..
  2. Голова комісії та секретар призначаються із виконавчого апарату працівників Вільшаницької сільської ради. На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються розпорядженням голови Вільшаницької сільської ради на будь-кого із членів комісії.
  3.  До основних повноважень комісії належать:
   1. розроблення умов продажу та їх подання на затвердження голови Вільшаницької сільської ради (відділу комунального майна).
   2. визначення стартової ціни;
   3. визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
   4. розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
   5. ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження голові ради (відділу комунального майна).
  4. Комісія має право:
   1. під час розроблення умов продажу вносити пропозиції  щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;
   2. вносити пропозиції  щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
   3. заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.
 1. Порядок роботи комісії
  1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
  2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
  3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного відкритого голосування, результати якого заносяться до протоколу.
  4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
  5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
  6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження голові ради (відділу комунального майна).
  7.  Секретар комісії забезпечує:

- підготовку матеріалів для розгляду комісією;

- виконання доручень голови комісії;

- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

  1. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.У разі, якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.
  2. Діяльність комісії припиняється розпорядженням сільського голови.

 

 

 

 

Секретар ради                                                 Оксана Гинда

 

 

 

 

 

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для міських та селищних рад України - MISKRADA.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua